Popular Philanthropist Uncle Saint Reveals Four-Year Secret Battle With Cancer

Popular Philanthropist Uncle Saint Reveals Four-Year Secret Battle With Cancer

Popular Zimbabwean philanthropist Stephen Buzhu, popularly known as Uncle Saint, has revealed that he has been silently battling cancer.

The free-giving socialite took to his official Facebook account on Monday and announced that he has been secretly battling the illness for nearly four years.

While he poured his heart out about his journey from the day he was diagnosed to where he is now, he chose not to disclose the specific cancer he is fighting.

Uncle Saint said after he was diagnosed with cancer, doctors recommended that he undergo an operation. He opted not to have surgery since he was staying alone in Dubai. Upon his return to Zimbabwe, he felt a sense of improved health, until just last week, when he felt the illness resurface with intensified force.

“Ichokwadi Hurwere Hwakandibata Hunouraya Uye Ini Ndakazvigamuchira Asi Chandinoziva Chinouraya Inguva YaMwari. Kunyangwe Ndakave Naho Kwemakore Anogona Kusvika Mana Ndaive Ndakanyarara Hangu Nekuti Ndaingozviti Chinhu Chisineyi Hacho. Mushure Mekunge Ndabatwa Nacho Kana Mucharangarira Pandaigara KuDubai Ndakaudzwa Zvekuitwa Operation Asi Ini Ndikatya Nekuti Ndaingove Ndega Ikoko. Pandakadzoka KuZim Ndakanzwa Kupora Kwazvo Kusvika Week Rakapera Paye Ndiri KuNyanga Zvakadzoka Nesimba,” Uncle Saint wrote in a lengthy statement.

His next words raised concern amongst his followers as he hinted that he might not have much time left. Uncle Saint also pleaded with God to grant him more time, especially for the sake of his children, whom he sees as his beacon of hope. He also humbly requested prayers from his supporters as he continues to confront cancer.

“One Thing I Know Kana Ndikanove NaShe Nhasi Imi Pamwe Chete Neni Tirikurwa Kurwa Kwakanaka Uye Tiri Kuchengeta Kutenda NeTariro. Kubva Zvino Tichapihwa Korona Pamwe Chete Navose Vachada Kuonekwa Kwake. Ndichinyora Izvi Ndinekufunga Kwakanyanya Vana Vangu Vana Inove Tariro Yanguwo Yeramangwana Ndichingoti Wedenga Dai Wawanzawo Nyasha Dzako. Handisi Munhu Anotya Zvachose Kunyangwe Zvingatyise Zvose Asi Manheru Apfuura Ndatya Zvikuru Nekuda Kwezvandaona. Mukusaziva Nekusasimba Kwangu Muponesi Wedu Pamwe Chete Nemi Muchave Vabatsiri Vangu PaBasa Riri Pano Kusvika Tichipedza Rwendo Rwedu Rwatakapihwa NaShe Mutongi. This Week Hutano Huchitendera Kana Husingatenderi Ndave Kupinda Munzira Yedu Kubetsera Vanoda Kubetserwa Nesu. Pabasa Iri Miraiwo Neni Hama Zvikuru Paminamato. I Feel Broken At The Same Time Stronger Than Ever,” Uncle Saint concluded his announcement.

Follow Us on Google News for Immediate Updates

The post Popular Philanthropist Uncle Saint Reveals Four-Year Secret Battle With Cancer appeared first on iHarare News.